Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Toelichting

TOELICHTING BIJ AANMELDING

Privacy
De stichting SNVM respecteert de privacy van haar examenkandidaten en houdt zich wat dat betreft aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonlijke gegevens zijn en blijven binnen de SNVM uitsluitend bereikbaar voor direct betrokkenen, zoals examinatoren, docenten, etc., maar worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij de betrokken examenkandidaat daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Examenovereenkomst
Voor inschrijving voor een SNVM-examen dient men als algemene schoolopleiding minimaal een Havo-diploma te bezitten.

De examens worden georganiseerd door de SNVM, doch staan onder eindverantwoordelijkheid van de Schumann Akademie te Zwolle.

Om voor inschrijving voor een SNVM-examen in het standaardpakket DEEL I in aanmerking te komen dient men ingeschreven te zijn of te zijn te geweest voor de betreffende opleiding aan de Schumann Akademie.

Deelname aan de examens DEEL II is alleen mogelijk indien u het standaardpakket DEEL I volledig en met goed gevolgd heeft afgesloten. De volgorde van afleggen van de examens DEEL II en steunvak piano is vrij.
Voor de aanvraag van het praktische examen - de eindpresentatie van het instrumentale/vocale hoofdvak - gaat een nadere oriëntatie, proefpresentatie of soortgelijke intake-fase vooraf (zie onder tarieven).

Eisen
De eisenbeschrijvingen onder DEEL I en DEEL II geven een opsomming van de examens voor respectievelijk de algemene en de bijzondere eisen klassiek en licht van de SNVM.

Examenonderdelen
Een examenonderdeel is elk onderdeel van een examenvak waarvoor u apart wordt opgeroepen.
Zo kent bijvoorbeeld het vak solfège twee onderdelen: solfège A en solfège B. Zie daarvoor de eisenbeschrijving van de vakken onder DEEL I en II.

Examenreglement
In sommige gevallen is het nuttig kennis te nemen van hetgeen in het examenreglement van de SNVM is opgenomen. Het reglement kunt u als PDF downloaden [90 KB] .

Data
De examens DEEL I worden gehouden in de maanden mei en juni.

De individuele (praktische) examens DEEL II worden gehouden in juni.

Het schriftelijke examen Algemene Onderwijsleer wordt gehouden in juni.

De schriftelijke examens Speciale Onderwijsleer (methodiek en historische ontwikkeling) worden georganiseerd in december.

Data, tijdstippen en aanvullende oproepgegevens ontvangt u na het sluiten van de inzendtermijn en wanneer de examenroosters zijn vervaardigd. Voor de mei/juni-examens zal dit zijn in de tweede of derde week van april, voor de december-examens in de eerste week van november.

Inzenden
Verwerking van de aanmeldingen geschiedt door het examenbureau te Zwolle. Voor de mei/juni-examens is de uiterste inzenddatum 1 februari van het examenjaar, voor de december-examens is dat 15 oktober.

Verplichte bijlage
De op het formulier vermelde verplichte bijlage dienen per post of per mail te worden toegezonden.

Programmavoorstellen
Programmavoorstellen (hoofdvakken en steunvak piano klassiek) dienen vóór 1 april (juni-examens) per mail te worden toegezonden.

Werkstukken Speciale Onderwijsleer
Werkstukken dienen uitsluitend in drievoud aangetekend te worden toegestuurd aan het postadres van de SNVM.

Tarieven en betaling
Onder een examenonderdeel wordt verstaan elk onderdeel van een examenvak waarvoor u apart wordt opgeroepen. Zie ook Examenonderdelen hierboven.

Na ontvangst van het examenformulier ontvangt u uiterlijk binnen twee maanden een bevestiging en een nota. NB: een examenaanmelding is pas geldig wanneer het examengeld is voldaan!

Bij bepaling van de hoogte van het bedrag aan examengeld wordt uitgegaan van de door u aangekruiste examenvakken. Het is dus van groot belang dat deze categorie zorgvuldig wordt ingevuld. Restitutie van reeds betaalde examengelden wordt slechts in bijzondere gevallen verleend.

Uw persoonlijke gegevens en gegevens over uw opleiding
Bent u eerder ingeschreven geweest als examenkandidaat bij de SNVM, vermeldt u dan s.v.p. het examennummer dat bij die eerdere inschrijving werd toegekend. Hebt u dat niet meer bij de hand, vult u dan op die plaats "ja" in.

Vul de rest in, op de wijze zoals u in het bevolkingsregister van uw woongemeente staat ingeschreven. Bij geboortedatum vult u eerst de dag in, dan de maand en vervolgens het jaar. Bijvoorbeeld 1 maart 1965 wordt: 01-03-65.

Vermeld bij "Genoten alg. voortgezet onderwijs" de hoogst genoten opleiding waarvoor u een diploma hebt behaald. Hebt u via een omweg - zoals deelcertificaten - een VWO-diploma behaald, dan is het aangeven van VWO voldoende. Van aanvullende beroepsopleidingen gaarne de soort vermelden, bijv: LBO, MBO, HBO of Academisch.